Konexe - studie o střetu zájmů ve veřejných zakázkách

Závěrečná studie, Odkazy, Články

 

Závěrečná studie

Tato studie byla provedena sdruženími Centrum aplikované ekonomie, o. s. a Našipolitici.cz, o. s. za podpory Nadačního fondu proti korupci. Jedná se o pilotní projekt plošné detekce možného střetu zájmů pomocí spojení databází politiků, firem a veřejných zakázek, zaměřený na zakázky Hl. Města Prahy. Hlavním výstupem je série zakázek, u které existuje reálné podezření na manipulaci zakázky díky nadstandardním vazbám mezi dodavatelem a zadavatelem.

Úvod

Tato studie se zabývá jednou z forem střetu zájmů, u které je velmi vysoké riziko korupce. Jedná se o situaci, kdy jedna osoba zastává aktivní funkci v instituci zadávající veřejné zakázky, a zároveň je majetkově či jinak spojena s firmou která tyto zakázky vyhrává.

Inovativnost spočívá zejména v přístupu, který tato studie testuje – v automatickém párování plošných databází, a následné ruční kontrole výstupů. Vzhledem k náročnosti druhé fáze jsou prezentovány výsledky dílčí investigace autorů, další výstupy automatického hledání v databázi jsou nabídnuty veřejnosti a médiím jako podklady k dalšímu rozpracování.

Metodologie

Základním kamenem práce je tvorba obsáhlých databází pokrývajících personální a ekonomické reálie v Praze mezi lety 2006 a 2011.

  1. Informace o politicích – zpracováno více než 100 podrobných životopisných profilů pražských politiků.
  2. Informace o Veřejných zakázkách byly získány z informačních systémů ISVZ a zakazky.praha.eu pomocí vlastního software, dále ručně čištěny a ověřovány.
  3. Informace o firmách a vazbách mezi nimi byly ověřovány z veřejně dostupných zdrojů (systém ARES, obchodní rejstřík) i mediálních archivů.
  4. Po získání podkladových dat byl vyvinut softwarový nástroj, k procházení zmíněných databází a nalézání propojení mezi zadavateli a dodavateli zakázek – a to jak s časovým překryvem (kdy osoba figurovala u zadavatele i dodavatele zároveň v době zakázky), tak těch kde ke střetu zájmů dochází pouze nepřímo – kde např. politik byl prokazatelným vlastníkem firmy pouze před nástupem do funkce.

Vzhledem k slabé kvalitě dostupných dat o zakázkách (zejména v systému ISVZ1) i často komplexním a netransparentním vlastnickým strukturám dodavatelských firem nelze tvrdit, že touto metodologií je možno odhalit v principu každý střet zájmu, nebo pokrýt všechny zakázky. Cíl studie, který se zdařilo naplnit, byl skromnější - nalézt konkrétní případy možného střetu zájmů, a získat zkušenosti pro další vývoj metodiky.

Obecné výstupy

Výstupem2 první, heuristické, fáze projektu bylo podle očekávání velké množství nalezených „konexí“ (tedy potenciálních střetů zájmu), u kterých však často existence personálního propojení zadavatele a dodavatele měla zcela přirozené vysvětlení – jednalo se o zakázky, kde Hl. město Praha má majetkový podíl (a tedy zastoupení v orgánech) v klasických dodavatelích jakými jsou Pražské služby a.s. nebo Lesy Hl. města Prahy.

I zde však došlo k poněkud znepokojivému zjištění – jedná se totiž o firmy, kde Praha drží vlastnický podíl menší než 100 %, v některých případech dokonce podíl minoritní. Zakázky těmto firmám jsou přitom rozdělovány bez zásadnější veřejné soutěže. Na vzorku cca 1600 zakázek Prahy bylo ověřeno, že zatímco do běžných zakázek se v průměru hlásí cca 2,36 firmy3, do 119 zakázek zadaných firmám s částečnou městskou účastí se ve 112 případech přihlásila pouze tato jediná firma (průměrný počet nabídek byl 1,08) nebo byli konkurenti vyloučeni. Jelikož se jedná o zakázky, ze kterých profituje i soukromý vlastník, může touto formou docházet k relativně stabilnímu vyvádění peněz z veřejného rozpočtu. Tato skutečnost je však pouze vedlejším výstupem studie a není dále rozpracována.

Konkrétní výstupy - odhalené konexe

Zásadním výstupem studie jsou příklady problematických konexí, které vzbuzují otázky, a kde existují významná korupční rizika.

Ve sledovaném období let 2006 – 2011 jsme identifikovali desítky účastí volených zastupitelů ve statutárních orgánech městem (městskými částmi) vlastněných či spoluvlastněných podniků, které získávají významný podíl veřejných zakázek – viz: http://www.nasipolitici.cz/cs/verejne-zakazky/praha.

Při bližším zkoumání těchto vztahů jsme narazili na více případů nestandardních a problematických vazeb mezi politiky a jejich podnikatelskými partnery i v samotné vlastnické struktuře podniků s městkou majetkovou účastí. Přímé majetkové či personální vazby mezi politiky a dodavateli veřejných zakázek byly nicméně spíše výjimkou. U sledovaných pražských politiků se vyskytly např. u starosty Prahy 15 Ing. Pavla Klegy, který v letech 1998 – 2003 spoluvlastnil firmu EL-EX spol. s r.o. či u starosty Prahy 14 Bc. Radka Vondry, který v letech 2001 – 2007 předsedal představenstvu firmy Digital Resources a.s. Obě tyto firmy získaly milionové veřejné zakázky.

Při bližším zkoumání vazeb městem vlastněné společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., která získává významné veřejné zakázky, jsme zjistili, že předseda představenstva Petr Volf (ODS) – zastupitel Prahy 11 zároveň podniká ve společnostech GLADE s.r.o., KEIP, s.r.o. a UP Energy, s.r.o. Dvě posledně jmenované společnosti Petr Volf vlastní společně s podnikatelem Ing. Jiřím Kocánkem. V těchto společnostech mají oba shodně 50% podíl. Podle informací z veřejných zdrojů je Jiří Kocánek jediným vlastníkem společnosti Promaco Consulting, s. r. o., založené v roce 2006 s cílem poskytovat poradenské a konzultační služby v oblasti Evropských fondů.

Na stejné adrese jako Promaco sídlí i dvě firmy spoluvlastněné zastupitelem Prahy 11 a předsedou představenstva Trade Centre Praha a.s., Petrem Volfem -  UP Energy, s.r.o. a KEIP, s.r.o.

Ve sledovaném období let 2008 - 2011 realizovalo Promaco Consulting s.r.o. veřejné zakázky v řádu desítek milionů korun. Od Prahy 11 získalo Promaco nejméně dvě veřejné zakázky v celkové hodnotě přesahující 10 milionů korun.

Jedním z  hlavních odvětví, v němž se realizují největší objemy veřejných zakázek, je oblast stavebnictví. V této souvislosti analýza poukázala na problematickou vlastnickou strukturu významných dodavatelů veřejných zakázek. Mezi předními dodavateli staveb tak figurují firmy, které jsou - či ve sledovaném období byly - vlastněny zahraničními offshorovými společnostmi sídlícími např. na Kypru. Dobře známé jsou v této souvislosti zejména případy firem PROMINECON GROUP a.s. či GEOSAN GROUP. K nejvýznamnějším „konexím“ je možné započítat veřejné zakázky získané firmou STAVBY a.s.

Původně jihomoravská stavební společnost Stavby s.r.o. prodělala (dle výroční zprávy firmy za r. 2008) „zásadní zlom“ v roce 2007, kdy byla převedena na a.s. a prošla celkovou organizační i personální transformací, která jí umožnila „významné navýšení účasti ve výběrových řízeních“ a zaznamenala „skokový nárůst“ - zejména ze státních zakázek, které v roce 2008 tvořily 55 % obratu.

V této době byl jedním z hlavních manažerů společnosti STAVBY a.s. Ing. Filip Bušina, MBA. Po krajských volbách v roce 2008 se stal Filip Bušina poradcem nového hejtmana Davida Ratha a investičním náměstkem Oblastních nemocnic Středočeského kraje. Ve stejném roce se stal rovněž majoritním akcionářem STAVBY a.s. V dubnu 2010 společnost změnila svůj název na CGM Czech a.s. a jejím majitelem se stal ruský podnikatel Nasriddinov Temur Genadievič.

V letech 2007 – 2011 společnost získala řadu významných veřejných zakázek například při stavebních úpravách nemocnice v Příbrami (2007 – 2008), Nemocnice na Homolce (2008) či výstavbě Bytového domu s malometrážními byty a tělocvičnou na Praze 1 (2008) za 134,7 milionu korun. Celkový objem jejích veřejných zakázek během Bušinova působení ve firmě dosáhl stovek milionů korun. Okolnosti, za kterých v tomto období společnost získala některé významné veřejné zakázky, vzbuzují pochyby, jednak díky osobě Filipa Bušiny, který se pravděpodobně ocitl ve střetu zájmů, tak díky dřívější netransparentní anonymní akcionářské struktuře a veřejným zakázkám získaným vykazujícím rysy netransparentnosti.4

Dlouhodobá prevence do budoucna – projekt konexe chápeme jako dlouhodobou aktivitu, která zároveň vytváří jasný vzkaz pro politiky i lobbisty „Veřejné zakázky a vazby mezi dodavateli a zadavateli budou i nadále systematicky monitorovány a zjištěné nestandardní vztahy budou zveřejněny.“ Výstupy projektu rovněž rádi poskytneme k dalšímu využití kolegům z protikorupčních neziskových organizací i investigativním novinářům. Uvítáme spolupráci s lidmi, kteří by měli konkrétní informace k některé z VZ či podezřelých konexí.

Závěr

Samotná heuristika s pomocí databází podle očekávání nebyla dostatečná pro odhalení skutečných střetů zájmů ve smyslu zákona. Poskytuje však podklady, které jsou velmi dobře využitelné v další investigaci. Záběr studie lze rozšířit několika směry – na širší množinu politiků a zakázek, a to jak prostorově tak časově, lepších výsledků (a preventivního efektu) však, ale může být dosáhnuto skrze hlubší rozkrývání vlastnických struktur konkrétních vytipovaných dodavatelů, které pak opět lze kombinovat s plošným přístupem pro hledání propojení v obsáhlých databázích.

-------

1Jedním z důvodů pro pilotní projekt zkoumající Prahu byla právě dostupnost druhého informačního zdroje o jejích VZ.
2Výstupy jsou dostupné zde: http://www.nasipolitici.cz/cs/verejne-zakazky/praha
3Vzhledem k tomu že průměr byl počítán i nad zakázkami malého rozsahu, nejedná se o nestandardně nízké číslo.
4Nároky na dodavatele (certifikáty, jistina, držená aktiva…), dokumentace za úplatu a pouze v minimálním termínu (úplata musela být složena hotově v jiném místě, než kde pak byla k dostání dokumentace), vágní hodnotící kritéria…, viz např. http://www.isvzus.cz/cs/Form/Display/86985 jsou typickou cestou k odrazování dodavatelů – ovšem zcela v mezích zákona.

Odkazy

Články

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa