Právní pomoc oznamovateli v kauze Dopravního podniku Prahy

Příjemce projektu je zároveň subjektem, který v lednu 2010 oznámil trestné činy spáchané v případu tunelování Dopravního podniku hl. m. Prahy v souvislosti se zajištěním tisku jízdenek. Tato skutečnost byla potvrzena i Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Usnesením Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. města Prahy, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor hospodářské kriminality, 3. oddělení, č. j.: KRPA – 2588 – 23/TČ – 2011 – 000093 – NL ze dne 02. 02. 2012 bylo proti příjemci projektu zahájeno trestní stíhání pro podezření ze spáchání zločinu zneužití informace v obchodním styku dle ustanovení § 255 odst. 2, 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále byl příjemci projektu doručen i platební rozkaz vydaný Městským soudem v Praze č. j. 22 Cm 70/2012-24, ze dne 31. 07. 2012, jímž byla společnosti příjemce projektu uložena povinnost zaplatit společnosti NEOGRAPH, a.s., identifikační číslo: 25143468, se sídlem: Praha 1, Opletalova 55, PSČ 110 00, částku 1 953 651,20 Kč). Vzhledem k možnému závěru, že trestní stíhání a související právní kroky proti příjemci projektu jsou činěny neoprávněně a pouze v důsledku snahy o zastrašení a poškození osoby příjemce projektu, byl NFPK příjemci projektu poskytnut nadační příspěvek na právní služby poskytnuté advokáty sdružení advokátů Mašek, Kočí, Aujezdský, se sídlem Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1. Advokátní kancelář poskytovala právní služby v rozsahu nutném pro ochranu práv příjemce projektu. V trestním řízení byly podány: stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání, stížnosti proti postupu policejního orgánu, návrhy na dozorovou a dohledovou činnost státních zástupců, návrhy na vyloučení orgánů činných v trestním řízení z vykonávání úkonů trestního řízení. Obhájci se účastnili úkonů v trestním řízení.

Dále lze uvést, že trestní stíhání bylo zahájeno po řadě spekulativních trestních oznámení na příjemce projektu, a to poté, co příjemce projektu podal v říjnu roku 2011 k Městskému soudu v Praze žalobu na ochranu osobnosti proti Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, ve které poprvé veřejně popsal osoby a důkazně podložil principy fungování organizované skupiny a veřejně tím po roce a půl čekání v anonymitě dal najevo své stanovisko v celé věci a také aktivně přispěl k znovuobnovení vyšetřování Útvarem pro odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR, mimo jiné tím, že se osobně sešel i s ředitelem ÚOKFK rovněž v říjnu 2011. V prosinci r. 2011 se pak aktivně zúčastnil tiskové konference NFPK. Příjemce projektu ochotně vypovídal ve své spontánní části výpovědi, jeho výpověď probíhala tři dny a její součástí se staly stovky stran příloh, které příjemce dobrovolně vyšetřovateli přinesl. Policejní orgán do dnešního dne přes všechny pochybnosti a důkazy nezačal s výslechy svědků ani oznamovatele samotného.