Wanted

Dva milióny korun českých dá Nadační fond proti korupci tomu, kdo odhalí korupci významného ekonomického rozsahu nebo zvláště zavrženíhodné korupční jednání. Podmínkou je podat takové trestní oznámení, které povede k obžalobě nebo odsouzení korupčníka.

Projekt Wanted se netýká trestních oznámení podaných v minulosti, ale jen těch, která budou podána po dnešním datu. Podrobné podmínky účasti v projektu Wanted, včetně popisu toho, co se rozumí korupcí významného ekonomického rozsahu, najdete naleznete níže.

 

Veřejný příslib

 

Nadační fond proti korupci

se sídlem Praha 1, Tržiště 366/13, PSČ 118 00

identifikační číslo: 248 21 659

zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 835

jednající předsedou správní rady Karlem Janečkem, Ph.D.

(dále jen „Nadační fond“)

činí tento

 

veřejný příslib

dle ustanovení § 850 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

__________________________________________________________________

1. Úvodní ustanovení

1.1. Nadační fond za účelem přispění k náležitému zjišťování trestných činů a jejich pachatelů, a k předcházení a zamezování trestné činnosti, činí tento veřejný příslib.

1.2. Nadační fond se dne 09. 12. 2011 zavázal veřejným příslibem, že zaplatí odměnu osobě, která splní všechny podmínky uvedené v tomto veřejném příslibu (dále jen „původní veřejný příslib“). Nadační fond původní veřejný příslib v souladu s čl. 5.2 původního veřejného příslibu odvolává a zcela jej nahrazuje tímto veřejným příslibem.

1.3. Nadační fond se tímto zavazuje, že zaplatí odměnu osobě, která splní předpoklady stanovené v tomto veřejném příslibu.

2. Vymezení některých pojmů

2.1. Trestným činem souvisejícím s korupcí se pro účely tohoto veřejného příslibu rozumí trestný čin zneužití informace a postavení v obchodním styku dle ustanovení § 255 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“), trestný čin sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle ustanovení § 256 trestního zákoníku, trestný čin pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži dle ustanovení § 257 trestního zákoníku, trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby dle ustanovení § 329 trestního zákoníku, trestný čin přijetí úplatku dle ustanovení § 331 trestního zákoníku, trestný čin podplácení dle ustanovení § 332 trestního zákoníku, trestný čin nepřímého úplatkářství dle ustanovení § 333 trestního zákoníku nebo trestný čin zasahování do nezávislosti soudu § 335 trestního zákoníku.

2.2. Trestným činem významného ekonomického rozsahu se pro účely tohoto veřejného příslibu rozumí trestný čin, v důsledku kterého získal pachatel pro sebe nebo pro jiného značný prospěch ve výši nejméně 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) nebo způsobil značnou škodu ve výši nejméně 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).

2.3. Významným korupčním trestným činem se pro účely tohoto veřejného příslibu rozumí trestný čin, který je trestným činem souvisejícím s korupcí a zároveň trestným činem významného ekonomického rozsahu.

2.4. Vysoce postaveným pachatelem se pro účely tohoto veřejného příslibu rozumí pachatel trestného činu, který v době spáchání trestního činu nebo v době odsouzení byl předsedou vlády, místopředsedou vlády, ministrem, či jejich náměstkem, předsedou či místopředsedou ústředního orgánu státní správy, předsedou či místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu či Senátu Parlamentu, předsedou výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu či Senátu Parlamentu, předsedou politické strany či hnutí, která má účast v Poslanecké sněmovně Parlamentu či Senátu Parlamentu, vedoucím Kanceláře prezidenta republiky či jeho zástupcem, vedoucím Úřadu vlády, soudcem Ústavního soudu, Nejvyššího soudu či Nejvyššího správního soudu, nejvyšším státním zástupcem či jeho náměstkem, vrchním státním zástupcem či jeho náměstkem, policejním prezidentem nebo prezidentem republiky.

3. Podmínky Veřejného příslibu

3.1. Nadační fond se zavazuje, že zaplatí odměnu osobě (dále jen „oznamovatel“), která splní všechny následující podmínky:

3.1.1. oznamovatel podá trestní oznámení na vysoce postaveného pachatele pro podezření ze spáchání významného korupčního trestného činu; trestní oznámení musí být podáno do 1 (jednoho) roku od data učinění tohoto veřejného příslibu,

3.1.2. oznamovatel dodá orgánům činným v trestním řízení zásadní důkazy ve věci, které orgány činné v trestním řízení doposud neměly k dispozici,

3.1.3. vysoce postavený pachatel, na kterého bylo oznamovatelem podáno trestní oznámení, bude pravomocně odsouzen za spáchání významného korupčního trestného činu, který oznamovatel oznámil.

3.2. Odměna je stanovena ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).

3.3. Odměna je splatná následující den poté, kdy rozsudek odsuzující vysoce postaveného pachatele za významný korupční trestný čin nabude právní moci, pokud se do té doby oznamovatel o odměnu písemně přihlásil. Pokud se oznamovatel o odměnu písemně nepřihlásil do dne následujícího poté, kdy rozsudek odsuzující vysoce postaveného pachatele za významný korupční trestný čin nabude právní moci, je odměna splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne písemného se přihlášení. Oznamovatel je povinen se o odměnu písemně přihlásit nejpozději do 3 (třech) měsíců ode dne, kdy rozsudek odsuzující vysoce postaveného pachatele za významný korupční trestný čin související s korupcí nabyl právní moci, jinak oznamovateli nárok na odměnu nevzniká.

3.4. Odměna bude vyplacena každý kalendářní rok nejvýše 3 (třem) oznamovatelům, kteří splní podmínky tohoto veřejného příslibu. Splní-li podmínky tohoto veřejného příslibu více než tři osoby za jeden kalendářní rok, obdrží odměnu jen ti první 3 (tři) oznamovatelé, kteří podmínky splnili nejdříve. Splní-li podmínky tohoto veřejného příslibu současně několik osob, obdrží odměnu ten oznamovatel, který podal trestní oznámení jako první. Pokud podalo trestní oznámení více oznamovatelů ve stejný den, rozdělí se odměna mezi ně rovnoměrně.

3.5. Splní-li podmínky tohoto veřejného příslibu ohledně jednoho totožného vysoce postaveného pachatele několik osob, obdrží odměnu jen ten oznamovatel, který podmínky splnil nejdříve. Splní-li podmínky tohoto veřejného příslibu ohledně jednoho totožného vysoce postaveného pachatele současně několik osob, obdrží odměnu ten oznamovatel, který podal trestní oznámení jako první. Pokud podalo trestní oznámení více oznamovatelů ve stejný den, rozdělí se odměna mezi ně rovnoměrně.

4. Další zvláště zavrženíhodné korupční jednání

4.1. Nadační fond je dle svého rozhodnutí oprávněn vyplatit odměnu ve výši od 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) do 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) i v případě, že nejsou splněny všechny podmínky dle tohoto veřejného příslibu, a to dle své volby v případech zvláštního zřetele hodných, zejména v případech odhalení jiného zvláště zavrženíhodného korupčního jednání vysoce postavených pachatelů či jiných pachatelů. Za jiné zvláště zavrženíhodné korupční jednání jiných pachatelů se považuje zejména jednání vrchních ředitelů sekce, ředitelů odboru a vedoucích oddělení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy a vrcholných představitelů samosprávy.

4.2. Nadační fond je dle svého rozhodnutí oprávněn vyplatit odměnu ve výši od 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) do 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) i v případě, že nejsou splněny všechny podmínky dle tohoto veřejného příslibu, a to dle své volby v případech, kdy ve věci trestního stíhání vysoce postaveného pachatele, či jiného pachatele byla podána obžaloba a bylo nařízeno hlavní líčení. V případě následného pravomocného odsouzení vysoce postaveného pachatele a splnění dalších podmínek pro výplatu odměny dle čl. 3 tohoto veřejného příslibu se odměna dle čl. 3.2 tohoto veřejného příslibu sníží o odměnu již vyplacenou dle tohoto čl. 4.2.

4.3. Nadační fond je oprávněn v případech, kdy jde o jiného pachatele stanovit odměnu v závislosti na stavu trestního řízení, tzn., že jedna odměna může být oznamovateli vyplacena po podání obžaloby a nařízení hlavního líčení a druhá odměna po pravomocném odsouzení jiného pachatele.

4.4. Oznamovatel je kdykoliv po dobu účinnosti tohoto veřejného příslibu oprávněn se obrátit na Nadační fond s dotazem, zda jím podané či plánované trestní oznámení je způsobilé naplnit podmínky pro výplatu odměny dle čl. 4 tohoto veřejného příslibu.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Tento příslib se řídí občanským zákoníkem.

5.2. Jednomu oznamovateli může vzniknout nárok jen na jednu odměnu s výjimkou ustanovení článku 4.3.

5.3. Učiní-li orgány činné v trestním řízení opatření k utajení totožnosti a/nebo podoby oznamovatele jako svědka z důvodu, že zjištěné okolnosti nasvědčují tomu, že oznamovateli nebo osobě jemu blízké v souvislosti s podáním svědectví zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí porušení jejich základních práv, učiní tato opatření i Nadační fond v rámci plnění dle tohoto veřejného příslibu.

5.4. Nadační fond je oprávněn tento veřejný příslib odvolat či změnit, a to oznámením zveřejněným na webových stránkách nadačního fondu umístěných na internetové adrese http://www.nfpk.cz.

 

V Praze dne 14. října 2013

 

Nadační fond proti korupci

jednající předsedou správní rady

Karlem Janečkem, Ph.D.