Slovak Compliance Days 2015

2. 11. 2015

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2015 se uskutečnil další ročník Slovak Compliance Days, kterého se stejně jak v předcházejícím roce zúčastnil zástupce Nadačního fondu proti korupci Janusz Konieczny. Janusz se ve svém příspěvku zaměřil na metody a požadavky při rozkrývání vlastnických struktur společností ve světle aktuálního dění – zejména novely evropské směrnice proti praní špinavých peněz. Konference se uskutečnila pod záštitou prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky a jeho pořadatelem byl Slovak Compliance Circle – sdružení právnických osob, které má za cíl zlepšení podnikatelské etiky na Slovensku a podporu compliance odborníků na Slovensku. Během této konference byly hledány odpovědi na následující otázky:

  1. Skutečně víte, s kým obchodujete?
  2. Znáte dobře své obchodní partnery – klienty, dodavatelé, zprostředkovatelé…?
  3. Rozumíte rizikám vážících se na jejich pozadí a způsob podnikání?
  4. Jak můžete řešit tyto výzvy v rámci Vaší společnosti?

Rozkrývání vlastnických struktur je na Slovensku zvlášť aktuální téma: dne 1. listopadu 2015 vstoupila v účinnost novela zákona o veřejných zakázkách, která ukládá slovenským společnostem předložit svoji vlastnickou strukturu až po fyzické osoby v případě, že získající veřejnou zakázku. Tato novela se v lecčem podobá novele zákona o veřejných zakázkách, kterou přímo v paragrafovém znění v roce 2011 připravil NFPK a rovněž se zaměřila na rozkrývání vlastnických struktur společností. Tato slovenská novela má určité nedostatky – týká se pouze určité části veřejných prostředků a není příliš šťastné prokazování této vlastnické struktury pomocí čestných prohlášení z důvodu problematické ověřitelnosti předložených údajů. Na druhou stranu obsahuje důležité pravidlo, že v případě, že vlastnická struktura nebude zveřejněna, tak společnost nebude moci zakázku získat. Navíc je důležité, že tento rejstřík bude veřejně přístupný.

NFPK se věnoval kromě této novely i praktickým ukázkám závažných kauz (včetně těch slovenských), kde důležitou roli hrály právě neprůhledné vlastnické struktury. Většinu příspěvku věnoval Janusz Konieczny novele evropské směrnice proti praní špinavých peněz, která členským státům EU ukládá povinnost zavedení rejstříku konečných vlastníků. Tato novela se tedy týká samozřejmě i Slovenska a rejstřík a další náležitosti musí vstoupit v účinnost do června roku 2017. Aby rejstřík přinesl požadovaný efekt, musí splňovat řadu požadavků, které NFPK zpracoval ve své zpravodajské zprávě k aktuálním snahám o zavedení tohoto rejstříku v Česku: musí být veřejný, dokládání struktur musí probíhat tak, aby informace byly ověřitelné. Je vhodné stanovit přísnější pravidla pro ty společnosti, které získávají veřejné prostředky, kdy opět je vhodné získání veřejných prostředků podmínit zveřejněním příslušných informací o vlastnících společností. Rovněž je důležité snížení minimální hranici pro dokládání vlastnictví z 25 % a zveřejňovat kompletní vlastnickou strukturu.

Následovala nepochybně hodnotná diskuse, do které se zapojili představitelé soukromých společností, auditních firem, ale i představitel slovenského „Úřadu pro veřejné obstarávání“.