Stanovisko k vládnímu návrhu na zrušení anonymních listinných akcií

8. 2. 2013

Nadační fond proti korupci a Veřejnost proti korupci vítají návrh na zrušení anonymních listinných akcií. Anonymní listinné akcie (zvané též listinné akcie na majitele či doručitele) jsou hlavním prostředkem pro zakrývání střetu zájmů, korupčních praktik, daňových úniků, praní špinavých peněz a další hospodářské kriminality.

Rovněž vítáme návrh na zavedení povinnosti vyplácet výnosy z akcií (dividend) pouze bankovním převodem, a to na účty vedené bankami v zemích OECD. Toto opatření by mělo zamezit praní špinavých peněz přes obchodní společnosti, jinými slovy výběru peněz ze společností v "igelitkách."

Současně litujeme, že předložený návrh nepovede ke zrušení listinných akcií a jejich plnému nahrazení elektronicky evidovanými akciemi. Elektronicky evidované akcie zvyšují transparentnost vlastnictví společností. Elektronicky evidované akcie jsou vždy dohledatelné, neboť mohou být vedeny pouze na účtech, jejichž vlastníka lze identifikovat. Elektronicky evidované akcie, se kterými se běžně obchoduje na finančních trzích, jsou bezpečnějším, pohodlnějším a levnějším prostředkem i pro podnikatelské subjekty.

Stejně tak dohledání vlastníků akciových společností s listinnými akciemi na jméno bude nadále velmi nesnadné, a to i pro veřejné orgány. Seznam akcionářů, který má identifikovat vlastníky akciových společností (s listinnými akciemi na jméno), ovšem jejich důslednou identifikaci neumožňuje. Jde o neveřejný dokument vedený společností samotnou, který je snadno manipulovatelný. Za jeho nevedení či neúplnost nebo nepravdivost údajů v něm obsažených nehrozí žádná sankce. Vlastnictví společností (s listinnými akciemi na jméno) zůstane proto nadále velmi netransparentní.

Chceme důrazně upozornit, že zrušení anonymních listinných akcií není schopno nijak přispět k větší transparentnosti při udělování veřejných zakázek, dotací, evropských fondů a jiných veřejných prostředků. Jediným účinným opatřením pro zprůhlednění nakládání s veřejnými penězi je změna zákona, kterým by byla stanovena povinnost pro uchazeče o veřejné zakázky úplně rozkrýt vlastnickou strukturu firmy ucházející se veřejné peníze, včetně subdodavatelů, a to až po konečné vlastníky, jež jsou fyzickými osobami. Toto opatření však není součástí vládního návrhu zákona o transparentnosti akciových společností a mělo by být přijato jako samostatná novela zákona o veřejných zakázkách.

Chápeme navržená opatření ohledně zrušení listinných akcií na majitele (doručitele) jako první krok k vyšší transparentnosti podnikatelského prostředí v České republice. Nicméně chceme upozornit, že zrušení anonymních listinných akcií samo o sobě nevyřeší problémy střetu zájmů, korupce a hospodářské kriminality.

Rádi bychom zdůraznili, že rozhodně nepodporujeme pozměňovací návrh poslance Suchánka (ODS), jehož přijetí by znamenalo, že budou ponechány v platnosti již existující vydané listinné akcie na majitele (doručitele). Problém netransparentního vlastnictví firem ucházejících se o veřejné zakázky, který tento návrh rovněž obsahuje, se zde řeší neúplně a způsobem, jenž není v souladu právem EU.

Karel Janeček, předseda správní rady Nadačního fondu proti korupci
Hana Marvanová, předsedkyně občanského sdružení Veřejnost proti korupci

Kontakty: Za NFPK Janusz Konieczny, tel.: 734  850 786, e-mail: janusz.konieczny@nfpk.cz, www.nfpk.cz
Za VPK Hana Marvanová, tel.: 605 200 088, hanamarvanova@gmail.com, www.verejnostprotikorupci.cz