Libeňský most? Studie, projekty a diagnostiky za 90 milionů!

9. 2. 2018

Nadační fond proti korupci zveřejňuje rozepsaný seznam oficiálních výdajů Technické správy komunikací hl. m. Prahy (dále jen „TSK“) na údržbu a opravy Libeňského mostu v letech 2000 až 2015 včetně, jež celkově činily 8 milionů korun (viz Příloha 1). Vedle toho na průzkumné a diagnostické práce byly dle TSK vynaloženy skoro 4 miliony korun (polovina nákladů na údržbu). Dalších skoro 53 milionů TSK vydala v letech 2003 až 2015 v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace a dokumentace k získání stavebního povolení na rekonstrukci (zbourání) mostu a výstavby nového (zde). A na jaře 2016 radní hl. města Prahy schválili přidělení dalších 40 milionů korun na studie a diagnostiky týkající se stavu Libeňského mostu (zde). Libeňský most i přes rostoucí množství papírů při tom „překvapivě“ dochátral až do havarijního stavu…             

Z uvedených údajů plyne, že odpovědní činitelé hl. města Prahy se již v minulosti rozhodli nad problémem dlouhodobě špatného až katastrofálního stavu Libeňského mostu vyzrát investováním desítek milionů korun do papírů, popisujících stav a budoucnost mostu. Na samotnou nutnou údržbu mostu dali jen zlomek částky, utopené ve studiích, projektových dokumentacích a dalších písemnostech. Desítky let přitom do mostu z vozovky zatékala voda a ničila vše, co mohla ničit. A souběžně s tím tekly desítky milionů korun na bankovní účty autorů studií, projektů a dalších souvisejících dokumentů. Uvažování odpovědných úředníků vystihuje vyjádření náměstka primátorky Petra Dolínka z jara 2016 po schválení již zmíněné částky 40 milionů korun: „Peníze budou určeny na běžné výdaje TSK, aby za ně mohly být pořizovány studie a diagnostiky mostů.“ (zde). „Za havarijní stav Libeňského mostu je odpovědné současné a minulé vedení pražského magistrátu, které má v gesci TSK. Na nutné opravy mostu upozorňují přitom pravidelné prohlídky mostu již více jak 20 let.“ dodává k tomu analytik NFPK Janusz Konieczny.

Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D. ze Stínového ŘSD k této kauze uvádí:

„Pan radní Dolínek nechal uzavřít Libeňský most se zdůvodněním jeho havarijního stavu zprávou Kloknerova ústavu. Po nahlédnutí do jeho textu je příčinou nevyhovujícího, havarijního stavu statický výpočet. Statický výpočet únosnosti rámových konstrukcí Libeňského soumostí se zase odkazuje na nevyhovující kvalitu původního betonu, který byl odvrtán až v roce 2017 a vyhodnocen až v roce 2018. A já se ptám, proč se nejprve dělaly statické a dynamické zatěžovací zkoušky mostu v roce 2017 a most se přetěžoval nákladními auty s naprosto skvělým výsledkem průhybů mostu, kdy až úplně nakonec se zjišťovala kvalita betonu. Tento postup nemá logiku. Nejprve totiž musíte mít statický výpočet mostu a ten porovnáváte se skutečným chováním mostu.

Pokud byly průhyby mostu tak malé, že vyhověly normě, jak to, že beton je tak nekvalitní? Odpověď pochopíme, když se podíváme na místa vývrtů v betonových konstrukcích, které v nosných částech jsou významně v místech nekvalitního, vodou narušeného betonu. Z výše uvedeného vyplývá, že vynaložené prostředky na statické a dynamické zatěžovací zkoušky v ceně několika desítek milionů Kč byly vynaloženy zbytečně, protože stačilo udělat vývrty betonu a statický přepočet v ceně stovek tisíc Kč. Mosty by byly uzavřeny již v roce 2016 a zahájila by se oprava mostu, která by v roce 2018 byla hotova. A nikdo by nespekuloval o novém mostu. V příloze 2 na obr. 1, 2 a 3 je stav havarijního rámu z roku 2015. Na obr. 4,5,6 je stav téhož rámu v roce 2018, stav je identický, pouze betonářská výztuž je opatřena nátěrem.“

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Příloha 1: Přehled vynaložených finančních prostředků na údržbové práce od roku 2000 do roku 2015 poskytnutých ze strany TSK ke dni 22. 1. 2016.

Příloha 2: Důkazní fotodokumentace

Kontakt: Janusz Konieczny, tel: 604 270 132, analytik NFPK, e-mail: janusz.konieczny@nfpk.cz