Výchova k občanství ve výuce společenskovědních předmětů

Nadační fond proti korupci podpořil vznik a vydání knihy. Hlavním důvodem pro napsání metodicko-didaktické učebnice pro učitele byl povětšinou neúčinný způsob výuky humanitních předmětů na našich školách, včetně univerzitní přípravy budoucích učitelů nebo učitelů v praxi. Školní výuka probíhá převážně v tradičním duchu, tj. prezentují se poznatky, které studenti memorují, aniž by se jakkoliv výchovně využívaly. Efektivita učení, včetně úrovně nedostatečně osvojených znalostí, je nízká. O výchově k občanství se pouze přednáší, učitelé ani adepti učitelských oborů většinou neznají účinné výukové strategie. Žáci jen pasivně přihlížejí nebo i občas učiteli naslouchají. Rozvoj intelektuálních dovedností, tj. aplikace znalostí a postupů v praktických životních situacích je nedostatečná.

Praktikující učitelé i pregraduální studenti nemají dostatečné vzdělání ani praktické zkušenosti v oboru obecné pedagogiky i didaktiky výuky předmětu, neznají z univerzitních fakult tzv. „řemeslo“, které je podstatné pro jejich profesi. Výuka ve školách je především „rétorikou“, žáci a studenti nemají možnost rozvíjet logické a vlastní kritické myšlení, tj. „naučit se racionálně myslet a vyhodnocovat“. Nedovedou fakticky a věcně argumentovat, neumějí se racionálně a přiměřeně vyjadřovat, neorientují se ve složité společenské a politické situaci. Proto mívají mnozí mladí lidé často dojem, že jsou dnešní politika a stav společnosti beznadějně zkorumpované. Ve svých osobních i občanských životech rezignují na jakékoliv hodnoty, občanská společnost jim málo říká.

Z historických příkladů je však známo, že občanská netečnost je počátkem pádu demokracie a spravedlivého režimu. Situace na našich školách je v tomto směru poměrně alarmující. To si uvědomují i četní učitelé na našich školách, kteří požadují inovaci stávající koncepce.