1. března 2016 | Tiskové zprávy

Dotační podvod za 2 miliony ve Středních Čechách?

Nadační fond proti korupci podal trestní oznámení na neznámé pachatele, kteří mohli spáchat několik trestných činů v souvislosti se žádostí obce Zdiby o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje.

Obec Zdiby (dále také „žadatel“) požádala v roce 2014 o účelovou dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci oblasti podpory „Rekonstrukce a opravy místních komunikací a chodníků“. Projekt nesl název: „Dokončení a oprava povrchů komunikací ulic Dlouhá, Vilová a Náhorní v obci Zdiby“. Zastupitelstvo Středočeského kraje dotaci schválilo a následně byla s obcí Zdiby uzavřena smlouva o poskytnutí účelové dotace.

Dotace ovšem neměla být schválena a tím pádem ani smlouva neměla být uzavřena. Bylo zjištěno, že žadatel nedoložil povinné dokumenty k žádosti o poskytnutí dotace a žádost v této podobě nebyla způsobilá k dalšímu zpracování. Žádost byla v rozporu se zákonem a metodickým pokynem, který upravuje poskytování dotací. Chybějící dokumenty měly dokládat vlastnický nebo jiný vztah žadatele k nemovitostem, jelikož dotace mohla být poskytnuta pouze „pro potřeby“ obce. Některé nemovitosti však nebyly v době podání žádosti ve vlastnictví obce, čehož si musel být žadatel vědom. Tyto dokumenty jsou klíčové v procesu posuzování žádosti.

Středočeský kraj se dopustil dalšího pochybení v okamžiku, kdy nebyly doloženy povinné dokumenty (např. stavební povolení) pro přípravu smlouvy o poskytnutí dotace. Bez těchto dokumentů neměla být smlouva o poskytnutí dotací vůbec uzavřena natož, aby dotace byla poskytnuta.

Další zásadní problém spočíval v účelu poskytnutí dotace. Podle dotačních podmínek nelze udělit veřejnou podporu pro výstavbu nových komunikací a chodníků. Lze pouze dotovat demolice a následné opravy komunikací a chodníků, opravy poškození, instalace odvodnění, obrubníků apod. V žádosti o poskytnutí dotace však žadatel o dotaci, uvádí doslova: „V ulici Dlouhá dojde k doplnění již hotového podloží komunikace, jeho zhutnění, osazení obrub a následné pokládce asfaltobetonové vrstvy.“ Z toho zcela jednoznačně vyplývá, že se nejedná o demolici a následnou opravu komunikace, nýbrž o výstavbu zcela nové komunikace, pro kterou tento druh dotace není určen a nemůže být poskytnut. Pořízená fotodokumentace tuto skutečnost potvrzuje (viz níže).

Je nepochybné, že ze strany žadatele se nemohlo jednat o nedbalostní jednání, neboť musel vědět, že některé nemovitosti nemá v majetku. Také byl zcela nepochybně informován o tom, v jakém stavu jsou předmětné komunikace.

Zarážející je také přístup pracovníků Středočeského kraje, neboť materiály poskytnuté jako podklady k žádosti o dotaci a smlouvě o poskytnutí dotace byly totiž zcela zjevně nesprávné a neúplné, čehož si musel být orgán či jeho pověřený pracovník rozhodující o dotaci zcela nepochybně vědom. Totéž platí i o účelu poskytnutí dotace, tedy že dotace je poskytována za zcela odlišným účelem (tato skutečnost vyplývala z textu žádosti).

„Celá situace ve mne vyvolává dojem, že někdo chtěl za každou cenu získat dotační prostředky a někdo další byl odhodlán bez ohledu na pravidla prostředky poskytnout. Kdo, proč a kde měly peníze ve skutečnosti skončit, nechť posoudí policie,“ okomentoval celou kauzu ředitel Nadačního fondu proti korupci Petr Soukenka.

Kontakt: Petr Soukenka, ředitel NFPK, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz, tel.: 734 315 352

Fotodokumentace: