23. března 2016 | Aktuality

Mimořádná glosa: Kde najít důkazy o skutečném vlastníkovi Čapího hnízda

Mimořádná glosa

Dnes 23. března 2016 sdělí Andrej Babiš jméno tajemného investora, který údajně stál za společností Farma Čapí hnízdo, a.s. (dále Čapí hnízdo) v době, kdy tato společnost získala dotaci 50 milionů Kč. Klíčovou otázkou tedy je, jak lze věrohodně doložit vlastníka Čapího hnízda z období 2008 až 2013. Je přece zřejmé, že v žádném případě nestačí sdělení pouhého jména a příjmení tajemného investora bez příslušných důkazů.

Dokládání skutečného vlastníka bylo pro NFPK klíčovým tématem již od jeho vzniku. Pokud by společnosti získávající veřejné prostředky měly povinnost doložit celou svoji vlastnickou strukturu až po fyzické osoby (svléknout se donaha) tak jak to v paragrafovém znění připravil NFPK, bylo by možné s největší pravděpodobností zamezit mnohým kauzám – například právě Čapímu hnízdu.

Nicméně i některé tehdy existující předpisy ukládaly povinnost doložit, kdo byl vlastníkem - respektive takzvanou ovládající osobou Čapího hnízda. Doklady o „ovládajících osobách“ Čapího hnízda musel dle existujícího zákona proti praní špinavých peněz (platného od 1. září 2008) mít minimálně tyto tři subjekty:

1) advokát Mgr. Václav Knotek, který jednal na valné hromadě Čapího hnízda na základě plné moci

2) notář JUDr. Svatopluk Procházka, který z valné hromady Čapího hnízda zhotovil notářský zápis,

3) banka HSBC, která poskytla Čapímu hnízdu úvěr ve výši několika set milionů Kč[1]

V této souvislosti si lze klást nejméně devět otázek, ohledně toho, kdo byl ovládajícím akcionářem společnosti Čapí hnízdo:

5. ledna 2009 a 31. srpna 2010 se konaly řádné valné hromady společnosti Čapí hnízdo v kanceláři JUDr. Svatopluka Procházky. Ze zápisu z této valné hromady se můžeme dočíst: „na valné hromadě byli přítomni osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři se jmenovitou hodnotou akcií 2 000.000 Kč, což představuje 100 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Dne 5. ledna 2009 se valné hromady podle zápisu z valné hromady účastnily následující osoby:

advokát Mgr. Václav Knotek, Ing. Jana Nagyová, Mgr. Tomáš Rak, Ing. Josef Nenadál

Dne 31. srpna 2010 se valné hromady podle zápisu z valné hromady účastnily následující osoby:

advokát Mgr. Václav Knotek, Mgr. Lenka Němečková, Luděk Kalivoda, Martin Herodes, Mgr. Tomáš Rak

Otázka č. 1: Které z přítomných osob byly na těchto valných hromadách přímo jako akcionáři a které jako zástupci akcionářů na základě plné moci?

Otázka č. 2: Byl advokát, Mgr. Václav Knotek, na těchto valných hromadách jako akcionář nebo jako zástupce akcionáře na základě plné moci?

Otázka č. 3: Pokud byl advokát, Mgr. Václav Knotek, na těchto valných hromadách jako zástupce akcionáře na základě plné moci, kdo mu udělil tuto plnou moc? Jak si advokát, Mgr. Václav Knotek, ověřil, že mu plnou moc udělil skutečný akcionář a nikoli osoba bez jakéhokoli oprávnění?

Otázka č. 4: Od 1. září 2008 na advokáty uvalil nové povinnost zákon proti praní špinavých peněz spočívající v provedení identifikace osoby, se kterou advokát vstupuje do obchodního vztahu. Na základě jakých dokumentů Mgr. Václav Knotek ověřil identitu osoby, jež zastupoval na těchto valných hromadách Čapího hnízda? Kde Mgr. Václav Knotek uschovává dokumenty, podle nichž měl ověřit identitu skutečného akcionáře? V případě, že orgány činné v trestním řízení požádají Českou advokátní komoru, aby u Mgr. Václava Knotka zajistila tyto uschované dokumenty prokazující identitu skutečného akcionáře, vydá jim Mgr. Václav Knotek tyto dokumenty?

Otázka č. 5: Jakým osobám a na jaké adresy zaslal předseda představenstva Ing. Tomáš Rak pozvánky na valnou hromadu?

Otázka č. 6: Jak si předseda představenstva ověřil, že osoby, kterým pozvánku poslal, jsou skutečnými akcionáři společnosti Čapí hnízdo? Pokud by si nemohl ověřit, že rozesílá pozvánky skutečným akcionářům, nemohl mít jistotu, že valná hromada je řádně svolána a že rozhodnutí, jež byla na valné hromadě a akcionáři přijata, byla přijata skutečnými akcionáři a nikoli osobami bez jakéhokoli oprávnění.

Otázka č. 7: Jakým způsobem notář JUDr. Svatopluk Procházka ověřil oprávnění jednotlivých osob jednat jménem skutečného akcionáře - jak to uvádí v notářském zápisu (NZ 419/2010, N 450/2010) na str. 25? Předložil mu Václav Knotek plnou moc od skutečného akcionáře? Jak notář JUDr. Svatopluk Procházka ověřil, že osoba, jež dala Václavu Knotkovi plnou moc, byla skutečným akcionářem společnosti Čapí hnízdo? Na základě jakých identifikačních dokumentů ověřil notář identitu osoby, jež dala Mgr. Václavu Knotkovi plnou moc k jeho zastupování na valné hromadě?

Otázka 8: Na základě jakých dokumentů JUDr. Svatopluk Procházka ověřil identitu osoby, kterou Mgr. Václav Knotek zastupoval na valné hromadě? Kde Mgr. Václav Knotek uschovává dokumenty, podle nichž měl ověřit identitu skutečného akcionáře, kterého zastupoval na valné hromadě Mgr. Václav Knotek? V případě, že orgány činné v trestním řízení požádají notářskou komoru, aby u JUDr. Svatopluka Procházky zajistila tyto uschované dokumenty prokazující identitu skutečného akcionáře, kterého Mgr. Václav Knotek zastupoval, vydá jim JUDr. Svatopluk Procházka tyto dokumenty?

Banka poskytla společnosti Farma Čapí hnízdo úvěr ve výši několika set milionů Kč. Banka jako povinná osoba podle zákona proti praní špinavých peněz měla povinnost identifikovat ovládající osobu společnosti Čapí hnízdo a průběžně sledovat, zda v osobě ovládající osoby nedošlo ke změně, a pokud ano, novu ovládající osobu identifikovat.

Otázka 9: Koho banka identifikovala jako ovládající osobu společnosti Čapí hnízdo, když jí poskytovala úvěr? Změnila se v průběhu obchodního vztahu mezi touto bankou a společnosti Čapí hnízdo ovládající osoba této společnosti? Pokud ano, kolikrát a kdo byly tyto nové ovládající osoby?

Otázek a nových poznatků bychom mohli odvodit celou řadu. Během pátrání ve veřejně dostupných dokumentech obchodního rejstříku dojdeme rovněž k závěru, že ve sbírce listin Čapího hnízda chybí účetní závěrka za rok 2008 - tedy v době, kdy došlo ke změně vlastnictví a udělení dotace. Tímto došlo k porušení zákona – nedodržení povinnosti, které ukládá rejstříkový zákon. Dále v letech 2009 -2013 již sice účetní závěrky Čapí hnízdo zveřejnilo, nicméně v příloze účetní závěrky chybí zde informace o akcionářích s podstatným vlivem čili minimálně s 20% akcionářských práv. Zde mohlo dojít k porušení zákona o účetnictví. Podivuhodné je na tom zjištění, že Čapí hnízdo zveřejňovalo informace o svých akcionářích v účetních závěrkách do roku 2007, následně od roku 2008 už však tak nečinilo. Je rovněž podivuhodné, že tyto účetní závěrky bez povinného údaje ohledně akcionáře s podílem nad 20 % jsou přesto ověřené auditorem bez výhrad.

[1] http://hlidacipes.org/pavuciny-byznysu-jak-sel-cas-s-capim-hnizdem-ktere-privedlo-andreje-babise-do-problemu/

Janusz Konieczny - projektový manažer NFPK