30. října 2017 | Aktuality

Podivné zastavení policejního prověřování Pavla Severy

Nadační fond proti korupci disponuje usnesením Policie ČR z června 2017 o odložení trestního oznámení na bývalého dlouholetého vysokého politika a v současnosti generálního sekretáře TOP 09 Pavla Severu. Severa byl policií dva roky prověřován mj. pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu, týkajícího se směnek v hodnotě necelých jedenácti milionů korun. Policie na šestnácti stranách odůvodnění detailně popsala závažné pochybnosti, rozpory i listinné důkazy svědčící proti Severovi. S odkazem na presumpci neviny, zásady „při pochybnostech ve prospěch pachatele“ a absenci přímých důkazů nakonec případ odložila.                            

Po smrti podnikatele Zdeňka Švece v prosinci 2013 předložil jeho dlouholetý soused a kamarád Pavel Severa tři směnky, na základě kterých se domáhal úhrady částky přesahující 4 miliony korun. Tyto prostředky měl Severa podnikateli v minulosti půjčit. O směnkách z let 2011 a 2012 za podnikatelova života nikdo z jeho nejbližšího okolí nevěděl a ani půjčky nebyly nikde zaneseny. Pavel Severa také předložil směnku z roku 2010, která měla dokládat, že podnikateli rovněž půjčil 6,5 milionu korun. Tuto směnku Severa dva měsíce před podnikatelovou smrtí použil k získání nemovitosti na pražských Vinohradech ve prospěch své tchyně. Nemovitost do té doby patřila firmě Zdeňka Švece a její cena měla být uhrazena zápočtem směnky. Ani o této směnce a o půjčených penězích nikdo z podnikatelova okolí nevěděl.

Podnikatel Zdeněk Švec ke konci života trpěl organickým postižením mozku, které spolu s užíváním léků a alkoholu podstatně omezovalo jeho rozpoznávací schopnosti a postupně měnilo i kvalitu jeho podpisu. Policií zadaný znalecký posudek konstatoval, že vzájemná podobnost podnikatelových podpisů a neobvyklost psaní jeho křestního jména na třech směnkách „nasvědčuje tomu, že tyto podpisy vznikly v jedné situaci, přestože podle jejich data vystavení měly vzniknout s odstupem měsíců“. Severa policii rovněž přiznal, že listiny, dokládající reálnost směnek, neexistují. Policie nedohledala, k jakému účelu měl podnikatel Švec půjčené prostředky užít. Naopak prokázala rozpor v Severově výpovědi s doložitelnou skutečností a explicitně konstatovala, že „dané vysvětlení Mgr. Severy je nepravdivé.“ Policie též explicitně konstatovala účelovost, smyšlenost a nepravdivost výpovědi Severou navrženého svědka. Rodinní příslušníci Pavla Severy využili práva nevypovídat z důvodu, že by svou výpovědí mohli způsobit trestní stíhání osobě blízké. Samotná policie v závěru svého usnesení konstatuje: „Po vyhodnocení důkazní situace s jistou mírou pravděpodobnosti lze konstatovat, že zjištěné skutečnosti napovídají tomu, že by se v dané věci mohlo jednat o trestný čin podvodu. Tohoto jednání se měl dopustit podezřelý Mgr. Pavel Severa tím, že ve stavu snížené rozpoznávací a ovládací schopnosti Ing. Z. Švece, vyvolané konzumací alkoholu a nemoci, podvodným způsobem, případně pod nátlakem, vylákal podepsání sporných listin (…), a tyto po smrti Ing. Z. Švece uplatnil jako svoje pohledávky v dědickém řízení po zemřelém, resp. před smrtí Ing. Švece ke způsobu úhrady kupní ceny kupované nemovitosti. Tomuto závěru nasvědčuje celá řada nepřímých důkazů, které vnášejí pochybnosti, případně i rozpory do verzí prezentovaných podezřelým Mgr. P. Severou.“ Policie i přes tyto jasné pochybnosti, jak již zmíněno v úvodu, trestní oznámení odložila.

Policejní odložení věci je mimořádně podivné, neboť podle trestního řádu policejní orgán rozhodne o zahájení trestního stíhání, pokud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. To ale policie sama ve svém zevrubném usnesení explicitně konstatovala…,“ okomentoval usnesení analytik Fondu Martin Soukenka.      

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupce ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Martin Soukenka, analytik NFPK, e-mail: martin.soukenka@nfpk.cz