21. února 2013 | Aktuality

Projekt Rozkrývání veřejných zakázek

Společná tisková zpráva

Prosazení legislativních změn u veřejných zakázek je nutné

Zhruba u poloviny zakázek pro ministerstva a kraje nelze dohledat konečné vlastníky

Praha, 21. února 2013 - Téměř 42 % dodavatelů veřejných zakázek je vlastněno zahraničními firmami a necelých 40 % fyzickými osobami z ČR nebo zahraničí. Přes 4 % zakázek přiděluje stát vlastním subjektům, 4 % dodavatelů tvoří církve, sdružení či vysoké školy, u 10 % pak konečného vlastníka nelze dohledat. To jsou čísla, jež vyplývají z projektu Centra aplikované ekonomie, který byl finančně podpořen Nadačním fondem proti korupci, Fondem Otakara Motejla a Hospodářskými novinami a zkoumal vlastnickou strukturu 1500 dodavatelů 4424 veřejných zakázek v hodnotě cca 117 mld. Kč, vypsaných ministerstvy a kraji ČR od roku 2009 do září 2012.

Přibližně u poloviny zakázek ministerstev a krajů tak nelze z českých veřejných zdrojů dohledat konečné vlastníky, tedy fyzické osoby, které potenciálně mají prospěch ze získaných zakázek. Ve většině případů se zřejmě nejedná o střet zájmů, nicméně prostor pro něj je podstatný. Petr Soukenka, ředitel a analytik Nadačního fondu proti korupci, říká: „Již od vzniku NFPK se snažíme prosazovat „svlékání do naha“ v oblasti veřejných zakázek tak, aby byli zcela transparentní vlastníci firem, které vyhrávají zakázky a omezila se tak možnost korupčního jednání.“

Jiří Knitl, manažer Fondu Otakara Motejla, k tomu dodává: „Výsledky projektu jasně ukazují nutnost zprůhlednění vlastnických struktur subjektů ucházejících se o státní veřejné zakázky a neudržitelnost současného stavu. Můžeme jen doufat, že vládní strategie pro boj s korupcí na roky 2013 - 2014 skutečně dosáhne svého cíle, tedy rozkrytí konečných vlastníků těchto subjektů.“

U 10 % dodavatelů z dostupných datových zdrojů nebyl dohledán konečný vlastník. Typickou příčinou je jeho neuvedení v obchodním rejstříku, nebo uvedení pouze právního zástupce účastnícího se valné hromady firmy s listinnými akciemi na majitele. „Nezanedbatelné procento zakázek dává stát sám sobě, tedy typicky státním nebo obecním podnikům. Zde je třeba si uvědomit určitá korupční rizika, kdy tyto podniky jsou pod silným politickým vlivem, ale často podléhají řádově menší kontrole než hospodaření samotných ministerstev a krajů,“ dodává Jiří Skuhrovec z Centra aplikované ekonomie, které dohledatelnost vlastníků hodlá využít jako kritérium pro komplexnější hodnocení zadavatelů zIndex.

Mezi sídly zahraničních vlastníků převažují daňové ráje. Může za nimi nezřídka být český vlastník, lze jej však jen obtížně dohledat. Vysoké zastoupení některých dalších zemí je dáno převážně jednou větší firmou (např. Eurovia/Francie, Telefónica/Španělsko nebo Skanska/Švédsko). Mezi 10 nejčastějších sídel vlastníka patří Nizozemsko (9,2 %), Rakousko (7,4 %), Francie (7,3 %), Německo (3,8 %), Španělsko (3,4 %), Kypr (2,9 %), Slovensko (2,5 %), Švédsko (1,2 %), Spojené království (0,9 %) a Lucembursko (0,3 %).

 

Případová studie

 

Jiří Skuhrovec, Centrum aplikované ekonomie, o.s., předseda sdružení, jiri.skuhrovec@zindex.cz, Tel.: 602 693 748

Petr Soukenka, Nadační fond proti korupci, ředitel a analytik, petr.soukenka@nfpk.cz, Tel.: 734 315 352

Eva Karasová, Fond Otakara Motejla, manažerka komunikace, eva.karasova@motejl.cz, Tel.: 602 470 323

 

Poznámka pro editory:

Cílem analýzy bylo rozkrýt vlastnické struktury až ke konečným fyzickým vlastníkům. Data o vlastnících pocházejí striktně z veřejných zdrojů - primárně ze serveru ARES a dokumentů v Obchodním rejstříku, sekundárně z výročních zpráv a webových stránek společností. Data o veřejných zakázkách vycházejí z vlastní databáze Centra aplikované ekonomie, doplňující data z Věstníku veřejných zakázek o identifikaci zadavatelů, dodavatelů a korekce cen. Procentuální podíly dodavatelů na zakázkách jsou počítány podle celkového objemu zakázek. V případě různých vlastníků je celkový objem zakázek rozpočítán mezi ně podle vlastnického podílu. Data byla získávána po dobu šesti měsíců kombinací ruční a strojové práce a mohou obsahovat odchylky maximálně v řádu jednotek procent, vzniklé v procesu získávání, zastaráním nebo pocházející ze zdrojových rejstříků.