10. března 2017 | Aktuality

Rozbor kauzy TSK

Ve dnech 7. - 8. března 2017 proběhla pod dozorem vrchní státní zástupkyně v Praze Lenky Bradáčové policejní razie minimálně na 25 místech České republiky. Obviněny byly 3 osoby. Dle informací Českého rozhlasu si Ladislav Pivec několikrát řekl o úplatek 6 milionů korun. Samotná kauza se týká 5 zakázek v celkově hodnotě dosahující 800 milionů Kč. Nadační fond proti korupci zpracoval pro výstup Českého rozhlasu právní rozbor manipulace těchto pěti zakázek.

Právní stanovisko k vybraným zakázkám zadavatele

Technická správa komunikací hl. města Prahy, se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha

 

1. Modernizace technologického zařízení v Těšnovském tunelu

Finta: „Kompatibilita“. Technická specifikace zakázky je nastavena tak, že soutěžená dodávka musí „být plně kompatibilní“ se stávajícími systémy. To je z pohledu technického zcela opodstatněný a přiměřený požadavek. Finta ale spočívá v tom, že uchazeč, který chtěl podat nabídku, si musel zabezpečit dostatečné informace a zejména oprávnění (licence) od dodavatelů stávajícího systému sám. Je nutné brát v potaz, že se jedná o velice komplikované systémy a ten, kdo nezná původní systém a nedisponuje technickou dokumentací k němu, nikdy nepodá řádnou nabídku. Finta byla dokonce i namítána některým stěžujícím dodavatelem v dodatečné informaci č. 2.

Správně by to mělo být tak, že zadavatel smluvně se stávajícím dodavatelem zabezpečí, aby všechny potřebné technické informace byly v zadávací dokumentaci a aby dodavatel staršího systému měl povinnost poskytnout svá oprávnění novým dodavatelům, a to za rovných podmínek.

Takto to TSK neudělalo, a proto o vítězi nerozhodovala soutěž, ale firma dodávající stávající technologii. Tuto firmu ale nikdo nedonutí, aby uzavřela za rovných podmínek dohodu s jakýmkoliv novým uchazečem, který chce dodávat technologie soutěžené v této soutěži. Pleticha tedy spočívá v tom, že do zadávací dokumentace někdo záměrně dostatečně nepopsal stávající technologie a dal stávajícímu dodavateli technologií moc rozhodovat, kdo se bude anebo nebude účastnit soutěže. Přestože těmito informacemi TSK musí disponovat, uchazečům tyto informace nebyly poskytnuty a tím jim bylo znemožněno podat nabídku.

Výmluva TSK, proč dokumentaci neposkytla v rámci zadávací dokumentace je, že „dokumentace je příliš velká a nedá se na profil zadavatele“. Dodání jednotlivě (např. na USB klíč) není možné, protože by to „znevýhodnilo“ ty, co si pro dokumentaci s USB klíčem nedošli. TSK následně vysloveně odmítl, že by potřebnou dokumentaci elektronicky poskytl. Je důvodné podezření, že „favorizovaní dodavatelé“ tuto dokumentaci samozřejmě neformálně k dispozici měli.  

Uvedené je v rozporu s § 6 a § 45 tehdy platného zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle kterých musí být zadávací podmínky a technická specifikace nediskriminační, nesmí vést k bezdůvodné výhodě a musí umožnit rovnou soutěž.

Zjednodušené přirovnání: Chci postavit dům, ale nemůžu začít kopat základy, dokud nemám od souseda technické výkresy k společnému plotu, který on kdysi stavěl. Když mě soused nemá rád, výkresy mi nedá a já nic nepostavím.

 

Administrátor: INCONEX, Michal Zaorálek

Vítěz: Eltodo

Sub: Camea, ČD Telematika, INTENS Corporation (tj. více než 5 %)

Cena: 101 mil. bez DPH

Skutečně realizováno (jednalo se o rámcovou smlouvu): cca za 76 mil. bez DPH

 

 

2. Doplnění sběru dopravních informací pro řízení dopravy

Finta: „Kompatibilita“, tj. stejná jako u předchozí zakázky. Taktéž na toto byl zadavatel upozorněn některým z uchazečů v dodatečných informacích (dodatečná informace č. 5).

 

Administrátor: INCONEX, Michal Zaorálek

Vítěz: Kapsch - Camea

Sub: Eltodo, VARS Brno (tj. více než 5 %)

Cena: 184 mil. Kč

Skutečně realizováno (rámcová smlouva): cca 174 mil. Kč bez DPH

 

 

3. Doplnění a úprava infrastruktury systému řízení městského silničního provozu

Finta: „Kompatibilita“, viz výše. Taktéž si na tuto fintu uchazeč stěžoval, viz dodatečná informace č. 3.

Administrátor: INCONEX, Michal Zaorálek

Vítěz: AŽD Praha; AŽD je zejména v segmentu železničního stavitelství velice známá jako společnost, se kterou když stavební firma nemá dohodu, na železniční stavební zakázku může zapomenout. Je to dáno tím, že AŽD je držitelem oprávnění k patentům na existující zabezpečovací zařízení. SŽDC záměrně nastavuje soutěže tak, aby součástí stavebního plnění byla i realizace technologické části, kterou může z důvodu průmyslových práv realizovat výhradně AŽD. AŽD svá práva poskytne jenom tomu, s kým je „zadobře“. Správný postup je, že by SŽDC mělo soutěžit separátně stavební a technologickou část.

 

SUB: Eltodo, Colsys, VARS Brno, R.S.C. (tj. více než 5 %)

Cena: 161 mil.

Skutečně realizováno (rámcová smlouva): cca 141 mil. Kč bez DPH

 

 

4. Modifikace režimu řízení městského silničního provozu z nadřízené úrovně včetně rozšíření preference veřejné hromadné dopravy osob

Finta: „Kompatibilita“ a „Nedostatečný technický popis“. Nabízené řešení mělo být kompatibilní s existujícími, již zabudovanými systémy. K fintě „kompatibilita“ viz blíže výše.

Finta „Nedostatečný technický popis“ spočívá v tom, že zásadním podkladem pro vypracování nabídky technického řešení byla příloha č. 7. Ta byla výsledkem podrobné studie současného dopravního stavu, kterou dalo TSK vypracovat a kterou disponuje. Příloha 7 ale překvapivě neobsahuje onu studii, ale jenom velice zevrubný extrakt z této studie, dle kterého není možné nabídku připravit. Je vysoce pravděpodobné, že „favorizovaný dodavatel“ touto potřebnou, podrobnou studií disponoval z neformálních zdrojů. Některý dodavatel si na toto stěžoval (dodatečná informace č. 2), TSK jej ignorovalo.

Finta „Nedostatečný technický popis“ představuje porušení § 45 ZVZ, dle kterého musí být vymezení technických podmínek jednoznačné a objektivní. Případně § 44, dle kterého musí být zadávací dokumentace správná a úplná.

 

Administrátor: INCONEX, Michal Zaorálek

Vítěz: Eltodo

SUB: VARS Brno; Signalbau Huber CZ (tj. více než 5 %)

Cena: 145 mil.

Skutečně realizováno (rámcová smlouva): cca 115 mil. Kč bez DPH

 

 

5. Modifikace technologie řízených křižovatek za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy

Finta: „Kompatibilita“, k fintě viz výše

 

Administrátor: INCONEX, Michal Zaorálek

Vítěz: Eltodo

SUB: Signalbau Huber; Camea; KH Servis; Siemens (tj. více než 5 %)

Cena: 184 mil. Kč

Skutečně realizováno (rámcová smlouva): cca 131 mil. Kč bez DPH

 

 

Z formulací otázek uchazeči na zadavatele je možné vydedukovat, že si ve všech uvedených zakázkách stěžovala tatáž firma. Bohužel z veřejných zdrojů není možné zjistit, o koho se jednalo. Tento dodavatel by mohl být cenným zdrojem.

Kontakt: JUDr. Miroslav Cák, právník, tel.: 734 784 668, e-mail: miroslav.cak@nfpk.cz