19. března 2013 | Aktuality

Senátoři komplikují zrušení anonymních akcií

Zrušení anonymních akcií mají aktuálně v rukou senátoři. Jejich důraz na zaknihované elektronicky evidované akcie je nutno uvítat. Nicméně tento důraz nesmí omezovat přístup k veřejným zakázkám. Nesmí být rovněž v rozporu s evropským právem. Jinak učiníme korupci medvědí službu.

Aktuálně projednávané znění zákona o transparentnosti právnických osob umožňuje tři varianty regulace akcií: uložení v bance, zaknihování, ale i převedení těchto anonymních akcií (listinných akcií na majitele) na listinné akcie na jméno. Senátorská novela zákona o veřejných zakázkách ovšem umožňuje ucházet se o veřejné zakázky pouze společnostem, které mají své akcie zaknihované. Tento pozměňující návrh senátorů je proto diskriminační. Neumožňuje ostatním typům akciových společností – s imobilizovanými akciemi či s listinnými akciemi na jméno - ucházet se o veřejné zakázky. Tím tyto společnosti diskriminuje, omezuje soutěž a tlak na snížení cen veřejných zakázek.

Uvedený senátorský požadavek, aby se veřejných zakázek mohly účastnit pouze firmy, které mají zaknihované akcie, jedná-li se o akciové společnosti, je navíc tzv. kvalifikačním kritériem pro účast na veřejných zakázkách. Kvalifikační kritéria jsou taxativně vymezena ve směrnici 2004/18/EC o veřejných zakázkách (čl. 45). Přidáním dalšího kvalifikačního kritéria, jako je například požadavek zaknihovaných akcií, riskuje Česká republika porušení práva EU.[1] Česká republika na toto doplatila již dříve. V roce 2010 přijala novelu zákona o veřejných zakázkách, podle které akciové společnosti musely mít akcie na jméno, aby se mohly ucházet o veřejnou zakázku. Evropská komise shledala, že tento požadavek je diskriminační, a tudíž v rozporu s právem EU. Stejné nebezpečí hrozí i teď s požadavkem zaknihovaných akcií jako podmínky účasti ve veřejných zakázkách.

Nutno rovněž podotknout, že pokud by čistě hypoteticky toto nové opatření Senátu vstoupilo v platnost, bylo by stejně málo účinné, jelikož se zabývá pouze první úrovní vlastnické struktury. U podezřelých zakázek jsou korupčníci nejčastěji ukrytí na konci vlastnické struktury, a to na exotických ostrovech (například Belize, Jamajka atd.). A těch se senátní návrh vůbec nedotkne.

Takže… transparentnost vlastnických struktur firem čerpajících veřejné peníze, například ve veřejných zakázkách, ano… bez diskuze. Ale tak, abychom se dozvěděli skutečného konečného vlastníka, neomezovali soutěž a neriskovali konflikt s evropským právem (http://www.nfpk.cz/verejne-zakazky3). Tyto požadavky bohužel nový senátní návrh nesplňuje.

Kontakty: Janusz Konieczny, projektový manažer NFPK, tel.: 734  850 786, e-mail: janusz.konieczny@nfpk.cz, www.nfpk.cz

[1] Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Michaniki AE v. Ethniko Symvoulio Radiotileorasis a Ypourgos Epikrateias C-213/07  ze dne 16. prosince 2008.