5. dubna 2012 | Aktuality

Vyjádření NFPK k tvrzením MPSV

NFPK na tiskové konferenci 3. 4. 2012 zveřejnil závažné informace o možné korupci na MPSV při realizaci zakázky na nové informační systémy. Na základě toho NFPK rovněž inicioval podání návrhu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na zrušení celé zakázky. Ministerstvo se předložená fakta pokusilo vyvrátit (http://www.mpsv.cz/cs/12726). NFPK dokládá, že se mu to nepodařilo.

1. MPSV: Podle závěrů auditu, které nechalo vypracovat Ministerstvo vnitra jako jedna ze dvou smluvních stran (druhou stranou je dodavatel, tedy firma Fujitsu Technology Solutions), byl zvolený postup MPSV v pořádku. Tiskovou zprávu MV ČR naleznete zde: www.mvcr.cz/clanek/zakazky-pro-fujitsu-a-jeho-subdodavatele-neprekrocily-ramec-smluv-s-ministerstvem-vnitra.aspx

NFPK: Bez komentáře.

2. MPSV: Podnět na prošetření postupu řeší Úřad na ochranu hospodářské soutěže na podnět KDU – ČSL již několik týdnů.

NFPK: KDU-ČSL není dodavatel a je velmi pravděpodobné, že ÚOHS z procesních a formálních důvodů řízení zastaví. Proto NFPK inicioval podání firmou Student Agency (její majitel Radim Jančura je členem správní rady NFPK), které již musí být ze strany ÚOHS řešeno procesně zcela jinak.

3. MPSV: Zakázka byla zadána na základě výběrového řízení, které proběhlo v roce 2008 a na základě kterého vláda svým usnesením doporučila všem resortům využívat služeb této formy, zejména s ohledem na nutnost sjednotit platformu, na které budou realizovány informační systémy jednotlivých složek státu.

NFPK: Žádáme MPSV o zveřejnění textu usnesení vlády z roku 2008, na které se MPSV odvolává. Tisková zpráva Ministerstva vnitra z roku 2008 a usnesení vlády č. 332/2008 totiž tvrdí pravý opak toho, co tvrdí MPSV (vizte prezentaci NFPK, strany 8 a 9 "Některé lži ministra Drábka").

4. MPSV: MPSV zveřejnilo na svých webových stránkách po získání souhlasu obou smluvních stran (MV ČR a FUJITSU) jak rámcovou smlouvu, tak i související dodatky: www.mpsv.cz/VerSml_list.php

NFPK: MPSV zveřejnilo smlouvu a dodatky až poté, co byly dodatky ke smlouvě zveřejněny na stránkách NFPK. Dříve se MPSV odvolávalo na ochranu kritické infrastruktury státu, na což existují doklady (vizte prezentaci NFPK, strana 9 "Některé lži ministra Drábka").

5. MPSV: MPSV prostřednictvím prováděcí smlouvy a souvisejících šesti dodatků, které byly podepsány ministerstvem vnitra a firmou FUJITSU zajišťuje ICT potřeby celého resortu (tj. nejen pro zajištění systémů na úřadech práce, ale také ICT potřeby MPSV). Tímto řešením MPSV ušetří jen v letech 2012 – 2014 více než 1,5 mld. Kč. Pouze Dodatek č. 6 se přímo týká provozu agendových systémů na ÚP ČR (částečně pak ještě Dodatek č. 5 - poskytování služby integrační platformy - výpočetního výkonu a diskového prostoru pro zajištění provozu těchto aplikací).

NFPK: Vizte odpověď pod bodem 6.

6. MPSV: Pokud někdo tvrdí, že rozborem dokumentů dospěl k částce, která úspory popírá, pak k tomu mohlo dojít pouze tak, že byly sečteny veškeré náklady na ICT uvedené ve všech dodatcích, a to do roku 2015. Jedná se o dodávku licencí a služby spojené s celkovou IT infrastrukturou resortu (platforma pro zajištění výpočetního výkonu a diskového prostoru - administrace a správa zálohování dat, síťových rozhraní, databáze, integrační platformy, administrace systému elektronické pošty, portálového řešení, správa identit, Service Desk apod.), tedy v naprosté převaze ICT nástroje, které nesouvisí s agendovými systémy ÚP, ale s běžným IT provozem MPSV.

NFPK: Řadu zastupitelných služeb, o kterých MPSV hovoří jako o službách nesouvisejících přímo s agendovými systémy na úřadech práce (konkrétně služby z Prováděcí smlouvy č. 85/2011 a služby z dodatků č. 1 až č. 4), poskytoval i dosavadní informační systém (pochopitelně poskytoval i služby z dodatků č. 5 a č. 6). Důkazem tohoto tvrzení je mj. skutečnost, že do prosince 2011 všechny informační systémy jak na úřadech práce, tak i ostatní v rámci MPSV hladce fungovaly. Ještě jinak řečeno: tvrdí-li MPSV, že zmíněnými službami nového informačního systému uspoří každý rok stamiliony korun, pak musejí existovat služby v minulosti, vůči kterým jsou deklarované úspory vztaženy. Náklady na tyto služby dosavadního informačního systému byly zahrnuty do celkové analýzy ztrát finančních prostředků v důsledku zavádění nového informačního systému.  Kuriozitou naopak je skutečnost, že drtivá většina služeb nového informačního systému z dodatku č. 1 a značná část dodatku č. 5 představuje ve skutečnosti automatický provoz datových stanic (serverů), ceny těchto služeb jsou však účtovány v "člověkodnech", tj. jako kdyby příslušné automatické počítačové operace prováděli lidé ručně a příslušná data rovnali v šanonech! Navíc, jenom na službách z dodatků č. 5 a č. 6 MPSV může vynakládat o desítky milionů korun ročně více, než by vynakládal používáním dosavadního informačního systému (vizte prezentaci NFPK, strany 10 a 11 "Některé lži ministra Drábka?"). V těchto ztrátách nejsou navíc vůbec zahrnuty reálné náklady na vývoj (naprogramování) příslušných aplikací na úřadech práce. Tyto náklady nejsou v tuto chvíli přesně známy, lze ale předpokládat, že se (zatím) pohybují v desítkách miliónů korun.

7. MPSV: Naprosto mimo realitu je tvrzení Nadačního fondu, že za uplynulých 18 let činily náklady na provoz, vývoj a údržbu informačních systémů, které dodával státu monopolní dodavatel (firma OK Systém), pouhých 1,6 mld. Kč. Celková částka (doložitelná na základě faktur proplacených MPSV) byla 4,026 mld. Kč. Za posledních pět let činila tato částka 2,05 mld. Kč.

NFPK: Žádáme zástupce MPSV, aby si pozorně přečetli text prezentace NFPK (konkrétně stranu 5, bod 7). Pokud tak učiní, zjistí, že v částce 1,6 mld. za údržbu, správu, spotřební materiál, archivní a digitalizační služby dosavadního informačního systému včetně licence třetích stran a školení za dobu 18 let NENÍ UVEDENA POLOŽKA VÝVOJE, jak se nám MPSV snaží podsunout! Přibližné náklady na vývoj (tj. naprogramování příslušných aplikací) dosavadního informačního systému za dobu 18 let jsou v prezentaci NFPK uvedeny zvlášť a jsou při porovnávání nákladů nového a dosavadního informačního systému důsledně oddělovány. Důvodem je skutečnost, že reálně náklady na vývoj nového systému nejsou v tuto chvíli známy. Jak plyne z našeho rozboru (vizte prezentaci NFPK, strany 5, 10 a 11 "Některé lži ministra Drábka?"), jenom porovnání provozních nákladů (bez vývoje) nového a dosavadního informačního systému vychází výrazně v neprospěch nového systému (až o 1 mld. Kč za 5 let).

Kontakt: Martin Soukenka, analytik NFPK, e-mail: martin.soukenka@nfpk.cz, www.nfpk.cz