8. června 2015

4. - 6. Provedení průzkumu trhu a analýza hospodárnosti

Hospodárnosti se rozumí takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů, kdy dojde k co nejnižšímu vynaložení veřejných prostředků a zároveň je dodržena odpovídající kvalita plněných úkolů[1]. Provedení průzkumu trhu je nezbytností. Zjednodušená verze průzkumu trhu garáži je k dispozici zde. Z průzkumu je zřejmé, že pokud občan ČR se rozhodne pořídit garáž pro svůj automobil, tak vynaloží prostředky nejčastěji v rozsahu 50-100 tisíc Kč bez DPH. Existují levnější varianty (dokonce v rozmezí 10-20 tisíc Kč), ale rovněž luxusnější varianty až do výše 250 tisíc Kč. Samotná montáž, doprava a instalace se následně pohybuje v rozmezí cca 20 tisíc Kč, nicméně některé společnosti sdělily NFPK, že montáž a dopravu provádějí zdarma. Naproti tomu celkové náklady na zhotovení garáže u Regionální knihovny Karviná činily 807 tisíc Kč bez DPH. Je zřejmé, že veřejný zadavatel má vyšší náklady v souvislosti se stavbou oproti řadovému občanovi z důvodu realizace veřejné soutěže na celkovou investici v okolí knihovny, technický dozor, zpracování projektové dokumentace, nicméně takovýto násobný rozdíl je neospravedlnitelný. Je rovněž otázkou, zda-li garáž musela být postavena v místě, kde bylo údajně nezbytné manipulovat s kanalizační přípojkou a zda-li bylo vynaložené úsilí, aby se město nepotřebným nákladům vyhnulo. Garáž zajisté mohla být lokalizována v místě, kde nebylo by nutné stavět příjezdovou cestu. V tomto okamžiku mělo město zasáhnout a princip hospodárnosti zde byl evidentně porušen.

[1] Návrh metodiky dodržování principů účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti při hospodaření s veřejnými prostředky, Protikorupční strategie vlády 2013-2014, http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2013-2014/metodika-dodrzovani-principu-3E---navrh.pdf

  1. Definování předmětu výdaje
  2. Zhodnocení účelnosti
  3. Rozhodnutí o účelnosti
  4. Provedení průzkumu trhu, rozhodnutí o vyhlášení veřejné zakázky atd.
  5. Analýza hospodárnosti
  6. Rozhodnutí o hospodárnosti
  7. Analýza efektivnosti
  8. Rozhodnutí o efektivnosti

Podobné články

19. srpna 2014

Jak na to?

Hledáte způsob, jak se zapojit do veřejného dění? Cítíte se být angažovaným občanem, nicméně nevíte, jak tuto angažovanost projevit? V této rubrice budeme zveřejňovat návody, které Vám pomohou snadněji se orientovat v dostupných nástrojích…

17. prosince 2013

Podání podnětu k rejstříkovému soudu v kauze nákupu budovy…

Základním zdrojem informací při analýze podezřelých kauz jsou veřejně dostupné zdroje. Jak si nicméně můžeme poradit v situaci, kdy zkoumaná společnost nezveřejnila v obchodním rejstříku důležité informace, které jí ukládá zákon?…

6. května 2015

Jak včas vyhledat problematické firmy, které dluží městu…

Není nouze o případy, kdy město není vedeno hospodárně a následně musí čelit obrovským dluhům. Pak může docházet k tomu, že scházejí zájemci, kteří by se zúčastnili dalších komunálních voleb a převzali tak otěže zadluženého města. V každém…

9. června 2015

Nedodržování principu 3E

Subjekty vynakládající veřejné prostředky jsou ze zákona povinné se řídit třemi základními principy: principem účelnosti, hospodárnosti a efektivity. Nesplnění této povinnosti ovšem není příliš vymahatelné, což lze ilustrovat například na…

15. května 2017

Jak jsem se stal svéprávným

Nový občanský zákoník umožňuje přiznání plné svéprávnosti nezletilému. Osobně jsem o svéprávnost požádal a soud mi vyhověl. V tomto textu se pokusím shrnout, co by měl případný další zájemce o svéprávnost vědět o tom, jak tento proces…

2. května 2014

Výpis z obchodního rejstříku

Z výpisu nejdříve zjistíme, jaký druh akcií má zkoumaná akciová společnost. Pokud tato společnost je vlastněna pouze jedním subjektem, tak tento subjekt musí být uveden v tomto výpisu[1]. Jako ukázku zde uvádím výpis společnosti „Lesy…