15. května 2017

Jak jsem se stal svéprávným

Autorem následujícího textu je osoba nad míru povolaná – Jakub Čech, který má s uvedenou problematikou osobní zkušenosti.

Nový občanský zákoník umožňuje přiznání plné svéprávnosti nezletilému. Osobně jsem o svéprávnost požádal a soud mi vyhověl. V tomto textu se pokusím shrnout, co by měl případný další zájemce o svéprávnost vědět o tom, jak tento proces probíhá.

Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v § 37 stanoví, že navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého. Tolik zákonné podmínky.

Já o tom, že bych o svéprávnost usiloval, začal přemýšlet v červnu 2016. Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová mi na můj podnět, že nemožnost vlastnit datovou schránku v mém věku je diskriminační, odpověděla, že mám o přiznání svéprávnosti uvažovat.

Posléze jsem zjistil, že by to mělo i jiné výhody – jako svéprávný bych mohl být v orgánech spolků či být zmocněncem v různých řízeních. To by se mi hodilo, protože nedávno jsem pomáhal s trestním oznámením pánovi, kterému bývalá manželka neplatila výživné na děti. On není moc na komunikaci s institucemi. Jenže, nemohl mi dát plnou moc, a tak jsem nemohl ani nahlédnout do spisu.

Návrh na přiznání svéprávnosti jsem tedy podal 11. července loňského roku. Přiložil jsem k němu zmíněný dopis ombudsmanky, vlastní životopis se všemi svými pracovními i dobrovolnickými zkušenostmi, stanovisko Nadačního fondu proti korupci o možné budoucí spolupráci i novinový článek týkající se mých veřejných aktivit.

Chybět nemohl souhlas rodičů (zákonných zástupců), který musel být úředně podepsaný.

Spis jsem posléze doplnil o stanovisko novin, kam přispívám k otázce honorářů, potvrzení o absolvované stáži nebo dohodu o provedení práce z jedné z brigád, které jsem v minulosti měl. Cílem bylo, aby soud měl co nejvíce důkazů svědčící o schopnosti samostatné obživy a obstarávání si svých záležitostí.

Soud v mém případě udělal menší chybu. Hned pár týdnů po podání návrhu rozhodla vyšší soudní úřednice tak, že mi ustanovila jako opatrovníka Magistrát města Prostějova, jako orgán sociálně-právní ochrany dětí. Je to běžný postup z opatrovnických řízení. Zpočátku jsem se proti tomu nechtěl odvolávat, abych řízení nenatahoval, ze spisu na soudě jsem ale zjistil, že už bylo odvolání podáno přímo Magistrátem, tak jsem se k němu připojil. Zákon totiž jednoznačně stanoví, že v řízeních, kde se jedná o přiznání svéprávnosti nezletilému, se opatrovník neustanovuje. Cílem zákonodárce bylo zřejmě to, aby osoba, která o přiznání svéprávnosti žádá, prokázala před soudem, že je sama schopna hájit svá práva a své zájmy.

Někdy v říjnu Krajský soud v Brně odvoláním vyhověl. Okresní soud tak mohl na únor nařídit jednání, kde jsem odpověděl na otázky soudu a poté už bylo rozhodnuto ve věci samé. V odůvodnění písemného rozsudku, který mi byl už zaslán, se uvádí, že na základě provedeného dokazování dospěl soud k jednoznačnému závěru, že v daném případě jsou pro přiznání svéprávnosti všechny zákonné důvody dány. Dále je tam seznam všech listin, které jsem do spisu vložil a skutečnosti, které z nich soud zjistil.

Ještě jednu věc mi svéprávnost dá: plnou osobní odpovědnost za své jednání. Když tedy bude nějaký politik hrozit žalobou, bude hrozit přímo mně a nebude zastrašovat rodiče irelevantními požadavky. I to už se jednou stalo.

Podobné články

19. srpna 2014

Jak na to?

Hledáte způsob, jak se zapojit do veřejného dění? Cítíte se být angažovaným občanem, nicméně nevíte, jak tuto angažovanost projevit? V této rubrice budeme zveřejňovat návody, které Vám pomohou snadněji se orientovat v dostupných nástrojích…

17. prosince 2013

Podání podnětu k rejstříkovému soudu v kauze nákupu budovy…

Základním zdrojem informací při analýze podezřelých kauz jsou veřejně dostupné zdroje. Jak si nicméně můžeme poradit v situaci, kdy zkoumaná společnost nezveřejnila v obchodním rejstříku důležité informace, které jí ukládá zákon?…

6. května 2015

Jak včas vyhledat problematické firmy, které dluží městu…

Není nouze o případy, kdy město není vedeno hospodárně a následně musí čelit obrovským dluhům. Pak může docházet k tomu, že scházejí zájemci, kteří by se zúčastnili dalších komunálních voleb a převzali tak otěže zadluženého města. V každém…

9. června 2015

Nedodržování principu 3E

Subjekty vynakládající veřejné prostředky jsou ze zákona povinné se řídit třemi základními principy: principem účelnosti, hospodárnosti a efektivity. Nesplnění této povinnosti ovšem není příliš vymahatelné, což lze ilustrovat například na…

2. května 2014

Výpis z obchodního rejstříku

Z výpisu nejdříve zjistíme, jaký druh akcií má zkoumaná akciová společnost. Pokud tato společnost je vlastněna pouze jedním subjektem, tak tento subjekt musí být uveden v tomto výpisu[1]. Jako ukázku zde uvádím výpis společnosti „Lesy…

2. května 2014

Účetní závěrka

Každá společnost musí zveřejňovat dokumenty ve sbírce listin, která jsou nedílnou součásti obchodního rejstříku. Společnosti jsou povinné zde zveřejňovat účetní závěrky za jednotlivá léta a to včetně přílohy k účetní závěrce, jejíž…