2. května 2014

Účetní závěrka

Každá společnost musí zveřejňovat dokumenty ve sbírce listin, která jsou nedílnou součásti obchodního rejstříku. Společnosti jsou povinné zde zveřejňovat účetní závěrky za jednotlivá léta a to včetně přílohy k účetní závěrce, jejíž součásti musí být informace o vlastnících s „podstatným vlivem“ ve společnosti (nejméně 20% hlasovacích práv).[1] Podívejme se na přílohu u společnosti GEOSAN GROUP, a.s.. , ze které můžeme vyčíst, že 49,88% akcií vlastnila společnost Duplessa Investment Limited a Luděk Kostka byl vlastníkem 35,43% akcií.


[1] Každá obchodní společnost je podle § 72 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a § 21a, odst 4 zákona o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví) povinna zveřejnit svou účetní závěrku ve sbírce listin obchodního rejstříku. Podle § 21a, odst. 7 zákona o účetnictví se povinnost zveřejnění vztahuje na všechny informace účetní závěrky (s výjimkou utajovaných skutečností). Ustanovení § 18, odst. 1, písm. c) zákona o účetnictví dále stanoví, že jednou z povinných součástí účetní závěrky je příloha k účetní závěrce, jejíž obsah specifikuje vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Podle § 39, odst. 1 této vyhlášky jsou povinnou součástí obsahu přílohy k účetní závěrce údaje o fyzických a právnických osobách, které ovládají tuto účetní jednotku nebo v ní mají podstatný vliv s uvedením výše vkladu v procentech, přičemž podle § 22 odst. 2 v souvislosti s odst. 5 téhož ustanovení se považuje za podstatný vliv dispozice nejméně s 20 % hlasovacích práv, není-li prokázán opak.

 

  1. Výpis z obchodního rejstříku
  2. Účetní závěrka
  3. Notářský zápis
  4. Zápis z řádné valné hromady
  5. Praktický příklad
  6. Vzorový podnět k rejstříkovému soudu

Podobné články

19. srpna 2014

Jak na to?

Hledáte způsob, jak se zapojit do veřejného dění? Cítíte se být angažovaným občanem, nicméně nevíte, jak tuto angažovanost projevit? V této rubrice budeme zveřejňovat návody, které Vám pomohou snadněji se orientovat v dostupných nástrojích…

17. prosince 2013

Podání podnětu k rejstříkovému soudu v kauze nákupu budovy…

Základním zdrojem informací při analýze podezřelých kauz jsou veřejně dostupné zdroje. Jak si nicméně můžeme poradit v situaci, kdy zkoumaná společnost nezveřejnila v obchodním rejstříku důležité informace, které jí ukládá zákon?…

6. května 2015

Jak včas vyhledat problematické firmy, které dluží městu…

Není nouze o případy, kdy město není vedeno hospodárně a následně musí čelit obrovským dluhům. Pak může docházet k tomu, že scházejí zájemci, kteří by se zúčastnili dalších komunálních voleb a převzali tak otěže zadluženého města. V každém…

9. června 2015

Nedodržování principu 3E

Subjekty vynakládající veřejné prostředky jsou ze zákona povinné se řídit třemi základními principy: principem účelnosti, hospodárnosti a efektivity. Nesplnění této povinnosti ovšem není příliš vymahatelné, což lze ilustrovat například na…

15. května 2017

Jak jsem se stal svéprávným

Nový občanský zákoník umožňuje přiznání plné svéprávnosti nezletilému. Osobně jsem o svéprávnost požádal a soud mi vyhověl. V tomto textu se pokusím shrnout, co by měl případný další zájemce o svéprávnost vědět o tom, jak tento proces…

2. května 2014

Výpis z obchodního rejstříku

Z výpisu nejdříve zjistíme, jaký druh akcií má zkoumaná akciová společnost. Pokud tato společnost je vlastněna pouze jedním subjektem, tak tento subjekt musí být uveden v tomto výpisu[1]. Jako ukázku zde uvádím výpis společnosti „Lesy…