Naše legislativní aktivity týkající se korupce.
2. května 2014 | Anonymní akcie

Shrnutí návrhu iniciativy Konec korupci! na zprůhlednění majetkových struktur společnosti

Hlavní body návrhu iniciativy Konec korupci! ohledně zrušení anonymních listinných akcií
Základní informace o akciích na doručitele
Shrnutí návrhu iniciativy Konec korupci! na zprůhlednění majetkových struktur společnosti
Analýza problému anonymních listinných akcií
Legislativní návrh zákona - Varianta A – Akcie pouze v zaknihované podobě
Legislativní návrh zákona - Varianta B – Akcie v zaknihované podobě, zprostředkované cenné papíry
Vyvrácení hlavních námitek - zrušení anonymních listinných akcií
Anonymní akcie ve světě - srovnání s ČR
Články, odkazy

 

Shrnutí návrhu iniciativy Konec korupci! ve formátu PDF si můžete stáhnout rovněž na tomto odkazu.

I. HLAVNÍ ZÁSADY NÁVRHU INICIATIVY KONEC KORUPCI!

 

  1. Vlastníci účastnických cenných papíru, tj. akcií a opčních listů, a event. nově navrhovaných kmenových listů, musí být vždy dohledatelní.
  2. Veškeré účastnické cenné papíry akciových společností musí být elektronicky registrované zaknihované).
  3. Informace o vlastnících společností by měly být co nejvíce přístupné v obchodním rejstříku.
  4. U společností se zaknihovanými akciemi na jméno je nutno zajistit publikaci seznamu akcionářů v obchodním rejstříku.
  5. U společností se zaknihovanými akciemi na doručitele (na majitele) je třeba uvést v obchodním rejstříku identitu depozitáře, u kterého jsou tyto akcie vedeny na účtu. Jména akcionářů společností s anonymními zaknihovanými akciemi ve výpisu z obchodního rejstříku uvedena nebudou, avšak díky zveřejnění identity depozitáře (banky), bude identita akcionářů pro státní orgány v zákonem stanovených případech dohledatelná přes tyto depozitáře.
  6. U akciových společností musí být převody účastnických cenných papírů prováděny z účtu na účet jako bezhotovostní peníze, neboť je to bezpečné, rychlé, vyžaduje to minimální náklady a je to standardem v ekonomicky vyspělých zemích.
  7. U společností s ručením omezeným je nutné převody podílu a jejich vlastníky zaznamenávat v obchodním rejstříku, jako je tomu doposud.

 

II. VARIANTY REŠENÍ

(i) Akciová společnost

Varianta A: Pouze zaknihované akcie (v systému centrálního depozitáře) – východisko modifikované rakouské řešení

Legislativně nejsnadnějším řešením by bylo zavést pro účastnické cenné papíry, tj. akcie a opční listy, režim zaknihovaných cenných akcií s registrací u depozitářů s přímou či nepřímou evidencí v centrálním depozitáři, tak jak to funguje u zaknihovaných cenných papírů v současnosti. Společnosti mající listinné akcie, ať už na jméno či na majitele (doručitele), by provedly přeměnu těchto akcií do zaknihované podoby, tak jak to původně předvídal věcný záměr zákona o obchodních korporacích z roku 2001. K převodu těchto cenných papírů bude docházet "z účtu na účet" jako u bezhotovostních převodů peněz.

V případě, že by společnost zvolila zaknihované akcie na doručitele (na majitele), jméno a adresa depozitáře, u kterého by byly tyto akcie byly zaknihovány, by se uváděly v obchodním rejstříku. Tato identifikace depozitáře by neznamenala, že by informace o vlastnictví jakýchkoli akcií byla veřejná, jako je tomu například u informací z katastru o vlastnictví nemovitostí. Tato identifikace depozitáře by však umožnovala veřejným orgánům v případě nutnosti vyplývající z veřejného zájmu, například v rámci boje proti korupci, praní špinavých peněz či financování terorismu, obrátit se ve stanovených případech na tyto depozitáře (uvedené v obchodním rejstříku) a vyžádat si od nich informace o majitelích účtů zaknihovaných cenných papírů, tj. ohledně vlastníků společností se zaknihovanými akciemi.

V případě, že by společnost zvolila zaknihované akcie na jméno, zasílala by tato společnost či centrální depozitář do obchodního rejstříku seznam akcionářů, jenž by byl veřejný.

Varianta B: Zaknihované akcie (v systému centrálního depozitáře) a zprostředkované akcie (mimo systém centrálního depozitáře) – východisko modifikované švýcarské řešení

Varianta B předvídá možnost existence zaknihovaných akcií i mimo systém centrálního depozitáře a navazujících evidencí (tzv. zprostředkované akcie). Společnost by své akcie mohla zaknihovat nejen v rámci systému centrálního depozitáře, avšak i mimo tento systém, a to v tzv. samostatné evidenci vedené bankami, obchodníky s cennými papíry či investičním společnostmi. Společnosti a akcionáři emitující akcie rozhodnou, zda je pro ně výhodnější zvolit režim zaknihovaných akcií (vyšší náklady na správu, avšak snadnější převoditelnost akcií) či režim tzv. zprostředkovaných akcií (nižší náklady na správu, avšak omezitelněji převoditelnost). „Zprostředkování“ akcií by znamenalo uložení listinných akcií u osob oprávněných vést samostatné evidence cenných papírů, tj. zejména u bank, obchodníků s cennými papíry a investičních společností (tzv. imobilizace). U těchto osob se uložené listinné cenné papíry přemění do elektronické formy na účty cenných papírů. K převodu těchto cenných papírů bude docházet "z účtu na účet" jako u bezhotovostních převodů peněz. Listinné akcie uložené do úschovy k depozitářům nebude možno fyzicky převádět.

Uvede-li společnost ve stanovách, že má zprostředkované akcie, akcionáři rozhodnou, zda emise zprostředkovaných akcií budou učiněny na základě hromadné listiny či na základě jednotlivých listinných cenných papírů svěřených do úschovy. Obsah práv akcionářů vyplývajících ze zprostředkovaných akcií vůči společnosti (právo na dividendu, právo podílet se na řízení společnosti a právo na vypořádací podíl) nebude nijak dotčen. V obchodním rejstříku budou uvedeni depozitáři (banky) vedoucí účet zprostředkovaných akcií pro akcionáře. Jména akcionářů společnosti s anonymními zaknihovanými akciemi ve výpisu z obchodního rejstříku uvedena nebudou, avšak díky zveřejnění identity depozitáře (banky), bude identita akcionářů pro státní orgány v zákonem stanovených případech dohledatelná přes tyto depozitáře.

Model zprostředkovaných cenných papíru je založen na koncepci švýcarské zákonné úpravy a zásadách Ženevské úmluvy UNIDROIT o zprostředkovaných cenných papírech z roku 2009. Tento institut ovšem existuje i v jiných právních řádech kontinentálního typu, které jsou nám podobné (Francie, Lucembursko, Belgie). Švýcarský model byl vybrán z několika důvodu: za prvé, jedná se o nejmodernější světovou právní úpravu cenných papíru (účinnost od 1. ledna 2010); za druhé, jedná se o úpravu, která byla zpracovávána velmi důkladně po relativně dlouhou dobu; za třetí, švýcarský model plné reflektuje poslední vývoj problematiky cenných papírů na mezinárodní úrovni; za čtvrté, švýcarské soukromé právo pochází stejně jako české právo z rodiny germánských právních řádů a používá obdobné koncepce a konečně za páté, nové švýcarské normy ohledně zprostředkovaných cenných papírů jsou terminologicky neutrální bez užívání specifických institutů švýcarského práva, což je činí lehko transplantovatelnými do jiného právního rádu. U zaknihovaných akcií na jméno by do obchodního rejstříku byl ukládán seznam akcionářů.


(ii) Společnost s ručením omezeným

Ponechat stávající režim obchodních podílu a registrace jejich vlastníku v obchodním rejstříku.